ReadyPlanet.com
dot dot
PAYMENT

♦ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ซันไท เคมิคอลส์ จำกัด

ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย สมุทรปราการ กระแสรายวัน 224-1-06199-2
กรุงศรีอยุธยา ระยอง ออมทรัพย์ 442-1-16260-3หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ E-mail : sirilux@suntaichemicals.com , suntaichemicals@yahoo.com

*กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
บริษัท ซันไท เคมิคอลส์ จำกัด
ที่อยู่  30/17  หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0115543002113

 dot
dot


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ซันไท เคมิคอลส์ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 30/17 หมู่ที่ 1 ตำบล :  บางแก้ว อำเภอ : บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ      รหัสไปรษณีย์ : 10540
เบอร์โทร :  084 385 4488 , 086 318 7084     อีเมล : sale@suntaichemicals.com
เว็บไซต์ : www.suntaichemicals.com